Trở thành một CAP

If you did not see your agency on our active CAP list, your agency will need to complete the CAP application before you can register to become a Rent Well instructor. This process involves submitting some basic information about your agency, reviewing and acknowledging the terms of the agreement. Your application will be submitted to the Rent Well program for review. The minimum qualifications for a CAP are being a nonprofit, publicly funded, or governmental agency focusing on housing which is located in Oregon or Washington. If approved, you will receive an invoice for the one-time licensing fee of $200. If your agency doesn’t meet the minimum qualifications for becoming a CAP, the application will be denied, and you will not receive an invoice.

  Thông tin của bạn

  Thông tin tổng đại lý


  Tổ chức phi lợi nhuận đã đăng kýCơ quan tài trợ công khaiNhà cung cấp nhà ở của chính phủ

  Tenant Education Rental Screening Information

  Thanks to a close partnership with Pacific Screening, instructors at CAP agencies can have the ability to run background rental reports for their students, which include credit, criminal, and eviction histories. This report is for educational purposes only, and students can have a copy of their screening report to see what a landlord might see. This is a pillar of the educational program and helps the students better advocate for themselves when talking to a potential landlord. Please note, there is a cost to the background reports, which is very minimal, only $16/report. There is NO set-up fee for having a user account. Once the account is open, your agency is billed monthly only for the screens that are pulled during that month. Agencies are also allowed to pass the partial or full cost on to their students if your agency is unable to cover the cost; the students would pay the agency directly, and the agency would pay the monthly bill.


  Your instructors will need access to Pacific Screening accountsYour agency gets full rental reports through another agency. If so, skip to the Agency Liaison Information Section

  Thông tin liên hệ của đại lý

  Nếu cơ quan của bạn được chấp thuận để trở thành đối tác cộng đồng, cơ quan sẽ cần một liên lạc viên được chỉ định. Người liên lạc của cơ quan sẽ đảm bảo rằng dữ liệu sinh viên được ghi lại một cách chính xác, lưu giữ danh sách những người hướng dẫn của cơ quan họ và sẽ là đầu mối liên hệ cho chương trình Rent Well tại cơ quan của họ.

  Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu tất cả thông tin được cung cấp trong các điều khoản dịch vụ và bằng cách gửi đơn đăng ký này, tôi thay mặt cho đại lý của mình đồng ý với các điều khoản dịch vụ cũng như các chính sách và thủ tục mà cơ quan này đã vạch ra.