Đệ trình chương trình đảm bảo tiền thuê

Please fill out the Agreement form below, attach additional documents, and submit it within 30 days of the tenant’s occupancy. The packet must include:

 1.  Bản sao đã ký của Hợp đồng thuê / cho thuê
 2. Bản sao của Báo cáo Tình trạng Chuyển đến / Kiểm tra có chữ ký của cả chủ nhà và người thuê nhà và
 3. The Rent Guarantee Program Provider/Landlord Agreement signed (electronically or physically) by the landlord

*Submission of this form is not a guarantee of fund eligibility or guarantee approval.  A team member will review and follow up within 10 business days about the next steps. If you are unable to upload the files to the submission page, please attach them in an email to info@rentwell.org.

  thông tin tài sản

  Thông tin tốt nghiệp về người thuê / thuê nhà

  Did the backing of this guarantee make your decision to rent to this individual easier?:

  Các Điều khoản và Điều kiện có thể được tìm thấy ở đây.

  Nếu có sẵn trong thời gian này, vui lòng tải lên các bản sao của hợp đồng thuê nhà và báo cáo tình trạng chuyển đến có chữ ký của cả chủ nhà và người thuê.